Δήμος Ρόδου

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ