Δήμος Ρόδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΚΛΕΙΑΝΝΑ