Φιλελεύθερη Συμμαχία RSS

Τα αρχεία του Φόρεϊν Όφις για την Ελλάδα το 1979 - SKAI.gr

* Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προέρχεται από καταχωρήσεις των πολιτικών ή από φίλους και υποστηρικτές τους. Το υλικό που παρουσιάζεται στα προφίλ και οι ''ειδήσεις΄΄προέρχονται από τους πολιτικούς που προβάλλονται και από ροές από του προσωπικούς τους ιστοχώρους και αλλάζει μόνο με δική τους υπόδειξη.

* Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες αποθετικές ζημιές για οποιαδήποτε χρήση αυτού του web site, ή άλλου web site στο οποιουδήποτε παραπέμπει κάποια διασύνδεση, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στο δικό σας σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλης περίπτωσης, ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί συγκεκριμένα για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημιές.